Praktièna vrijednost esperanta je daleko veæa nego što se obièno smatra. Visoke ocjene o vrijednosti esperanta za nauku i tehniku dale su brojne nauène institucije, organizacije i skupovi nauènika. Ne samo da je prevedena ili se prevodi filozofska, nauèna i struèna literatura na esperanto, veæ i veliki broj uglednih nauènih radnika, specijalista raznih struka, objavljuje svoja istraživanja pisana na esperantu. Uporedo sa ovim bogate se nauène i struène terminologije. Do kraja 1976. godine objabljeno je na esperantu ukupno 146 raznih struènih rjeènika i terminologija za preko pedeset grana filozofije, nauke, tehnike, zanatstva i drugih posebnih podruèja. Redovan program na esperantu danas emituje 30 radio-stanica, a preko storinu najrazlièitijih èasopisa se pojavljuje u svijetu. Svake godine se održi oko 300 meðunarodnih kongresa, konferencija, seminara i drugih skupova na kojima je esperanto jedini ili jedan od zvaniènih jezika. U stalnom porastu je broj znaèajnih industrijskih, trgovaèkih i drugih preduzeæa koja praktièno koriste esperanto u reklamama, prospektima i u druge svrhe. Centar za esperanto u trgovini, industriji i turizmu je izdao brošuru sa preko hiljadu adresa firmi koje koriste meðunarodni jezik u meðunarodnim odnosima. Oko 1500 gradova, uglavnom nafrekventnijih centara svjetskog turizma je izdalo prospekte na esperantu. Ogroman broj usluga od poslovnog do humanitarnog karaktera pružaju takoðe razne službe organizacija za esperanto, koje djeluju u preko 80 zemalja. Vrijedno je zabilježiti da se esperanto danas fakultativno uèi u preko hiljadu škola u svijetu, a da 60 univerziteta ima katedre ili lektorate za meðunarodni jezik. Najvažnije meðunarodno priznanje meðunarodnom jeziku za njegovu vaspitnu, kulturnu i praktiènu ulogu dala je Generalna konferencija UNESKO-a 1954. godine, kada je donijela posebnu rezoluciju kojom se „bilježe rezultati postignuti pomoæu esperanta na polju meðunarodne intelektualne razmjene i na zbližavanju naroda“ i potvrðuje da su ti rezultati u skladu sa cilejvima i idealima UNESKO-a.

>Nazad