Autorska i vlasnička prava te prava trećih lica

Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran Savez za esperanto Bosne i Hercegovine.
Za preuzete eksterne linkove i njihov sadržaj Savez ne snosi nikakvu odgovornost.

Navedeni podaci se odnose na Savez za esperanto Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu:
Savez za esperanto Bosne i Hercegovine, Kralja Tvrtka 19 (p.p. 452)
BA-71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Transakcijski račun: 338-900-220-635-2698 kod Unicredit bank d.d., Sarajevo;
Identifikacioni broj: 4200304290009
Upisan u Registar udruženja br.:RU-465/06 u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine