VODOVODNI SISTEM KLOKOTNICA
Kada je u decembru 1997.g. HO “Espero” ostvario prvi kontakt i uvid u stanje vodovodnog sistema Klokotnica, na inicijativu HO Sant Quirye Solidari i uz posredovanje g-ðice Virtuc Sambro, konstatovano je da je neophodno izraditi Idejni projekat Vodovodnog sistema, jer je nedostatak cjelovite tehničke dokumentacije onemogućavao dalje aktivnosti mjesne zajednice na kompletiranju vodovodnog sistema, kao i završiti započete objekte: – cjevovod “Kloteks”-“Frakti”, završiti rezervoar “Frkati”, izgraditi pumpnu stanicu pored rezervoara “Kloteks” za dizanje vode u rezervoar “Frkati” i snabdjeti električnom energijom pumpnu stanicu “Kloteks”.
Izrada projekta je predložena za realizaciju Humanitarnoj organizaciji “Sant Quirze Solidari” iz općine Sant Quirze del Valles, pored Barcelone u Kataloniji. Nakon prihvatanja projekta, počele su aktivnosti na realizaciji. Za svaku fazu projekta raðena je ponudbena dokumentacija, prikupljano više ponuda i biran najpovoljniji izvoðaè. Idejni projekat Vodovodnog sistema završen je krajem 1998.g., cjevovod, rezervoar i graðevinski radovi na pumpnoj stanici završeni su u 1999.g., a montaža pumpi i snabdjevanje pumpne stanice električnom energijom (TS) 2000.g. Za sve radove finansijska sredstva je obezbijedila HO “Sant Quirze Solidari”, preko Fons Catala, općine Sant Quirze del Valles, Diputacije Barcelona, a vodovodno preduzeće Sabadell je obezbijedilo donaciju u cjevovodnom materijalu i dvije pumpe. Cijevi i pumpe dopremljeni su u dva navrata iz Katalonije posredstvom Ambasade lokalne demokratije Barcelona – Sarajevo.
Takoðer, u toku realizacije projekta ukazala se mogućnost da Sant Quirze Solidari proširi obim radova za oko 15.000 KM, za što je predložena montaža i isporuka cijevi za naselja Babići, Habibovići i Gnječe, dok je posredstvom HO “Espero” Sabadell općina Sabadell doniralala oko 6.000 KM za montažu i isporuku cijevi za naselja Frkati i Junuzovići, o čemu su potpisani posebni sporazumi, izraðena ponudbena dokumentacija, izvršena licitacija radova i ugovaranje.
S obzirom da je nakon puštanja u pogon druge vodovodne zone preostalo oko 9.200 KM, Sant Quirze Solidari je pristala na dalja ulaganja u vodovodni sistem Klokotnice. Tako je sklopljen ugovor za finansiranje radova na izgradnji rasteretne komore “Gnječe”. Izvršena je licitacija dijela radova i sa firmom “Hidroinst” je u novembru 2001.g. sklopljen ugovor u vrijednosti 19.348,67 KM za izvoðenje dijela radova na rasteretnoj komori Gnječe. Ovi radovi su realizovani tokom 2001.g. U finansiranju radova pored Sant Quirze Solidari učestvuje i općina Sabadell.
U toku 2002.g. obezbjeðeno je oko 4.000 KM, a u toku 2003.g. još 3600 KM od vodovodnog preduzeća CASSA Sabadell i nastavljena realizacija radova na rasteretnoj komori “Gnječe”, tako da je rasteretna komora u funkciji od sredine 2003.g.
U toku 2004.g. CASSA je obezbijedila iznos od 4.427 KM (2306 Eura) za realizaciju projekta «Vodovod Hebibovići» (dio Vodovodnog sistema Klokotnica), čija realizacija je izvršene u martu 2005.g. (nabavka cijevi i hidroforskog postrojenja).

>Nazad