OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA U KLOKOTNICI
Za vrijeme boravka delegacije Mjesne zajednice Klokotnica i HO “Espero” Kataloniji (14.-18. Februara 2000.g.) rukovodstvo HO Sant Quirze Solidari je pokazalo interes za projekat “Opremanje Doma zdravlja u Klokotnici”. U saradnji sa Domom zdravlja u Klokotnici usaglašen je spisak najpotrebnije opreme za potrebe Doma zdravlja i ambulante po mjesnim zajednicama i izraðen projekat koji je prihvatilo rukovodstvo HO Sant Quirze Solidari. Projekat obuhvata nabavku EKG aparata, spektrofotometra, ultrazvučnog aparata, ambulantne i hirurške opreme u vrijednosti od oko 100.000 KM. Za vrijeme boravka delegacije iz Katalunije u julu 2000.g. za vrijeme puštanja u pogon Vodovoda Klokotnica, usaglašen je tekst i potpisan Sporazum o realizaciji projekta “Opremanje Doma zdravlja u Klokotnici” izmeðu HO “Espero” Sarajevo i HO Sant Quirze Solidari.
U novembru 2000.g. SQS je obezbijedila i doznačila prva sredstva po ovom projektu (oko 23.000 DEM), a prikupljanje ostalih sredstava se nastavilo.
Nakon usaglašavanja sa SQS o mogućnostima nabavke opreme iz Španije, izvršena je prva narudžba 3 EKG aparata. Predaju EKG aparata Domu zdravlja u Klokotnici izvršila je delagacija HO “Espero” Sarajevo 28. Marta 2001.
Tokom avgusta 2001. najavljena je druga tranša donacije za opremanje Doma zdravlja Doboj Istok, pa je pokrenuta aktivnost sa upravom Doma zdravlja o spisku najpotrebnije medicinske opreme i licitacija za izbor najpovoljnijeg isporučioca opreme. Oprema je isporučena početkom januara 2002.g. Isporučeni su: spirometar, iglocidi, sterilizatori, nagatoskop, setovi za reanimaciju kisikom, urgentni vakumski aspiratori te hirurški i ginekološki setovi za kiretažu.
U maju 2002.g. izradili smo inovirani projekat Opremanja Doma zdravlja u Klokotnici, koji se sastojao iz izgradnje instalacija centralnog grijanja u mjesnim ambulantama i objektu Doma zdravlja i nabavci potrebne medicinske opreme. Taj projekat je prihvaćen od strane uprave Sant Quirze Solidari.
U novembru 2002.g najavljena je nova donacija za opremanje Doma zdravlja u vrijednosti od oko 30.000 KM. Sa upravom Doma zdravlja dogovoreno je da je najneophodnije da izgradi centralno grijanje u ambulanti u selu Stanić Rijeka i dogovoren je inovirani spisak najneophodnije medicineske opreme. Kod uvida u stanje objekta ambulante u Stanić Rijeci konstatovali smo da je objekat zajednički sa objektom četverorazredne osnovne škole i da bi bilo korisno da se izvede kompletna, zajednička instalacija centralnog grijanja za oba objekta. Izvršili smo potrebne konsultacije sa Sant Quirze Solidari i kada je odobren, izvršili smo licitaciju radova (četiri preduzeća). Najpovljniji ponuðač je bilo preduzeće “Montaža” iz Male Brijesnice koja je za pet dana završila sve radove – zidanje dimnjaka, nabavka i montaža kotla, cijevi i radijatora, omoguæivši da 3. Februara 2003.g. nova školska godina počne u toplim učionicama, a i da ambulanta od toga datuma normalno može da prima pacijente. Vrijednost ugovora sa “Montažom” iznosila je 11.068,60 KM.
Za preostali dio sredstava utvrðen je spisak neophodne opreme, izvršena licitacija i oprema isporučena do 20. Marta 2003.g. Isporučeno je 5 ležaja za preglede, 2 kolica za instrumente, 3 ormara za kartoteku, 4 ormara za lijekove, pokretna kolica za hitnu pomoć, negatoskop i 2 EKG aparata. Vrijednost ispručene opreme iznosila je 16.452,50 KM.
Svečana primopredaja instalacije centralnog grijanja i medicinske opreme izvršena je 29. Marta 2003.g. u Klokotnici.
U martu 2003.g. izradili smo inovirani projekat Opremanja Doma zdravlja u Klokotnici, koji se sastojao iz izgradnje instalacija centralnog grijanja u mjesnoj ambulanti Lukavica Rijeka i nabavci potrebne medicinske opreme. Taj projekat je prihvaćen od strane uprave Sant Quirze Solidari.
U oktobru 2003.g najavljena je nova donacija za opremanje Doma zdravlja u vrijednosti od oko 20000 KM. Sa upravom Doma zdravlja dogovoreno je da je najneophodnije da izgradi centralno grijanje u ambulanti u selu Lukavica Rijeka i dogovoren je inovirani spisak najneophodnije medicineske opreme. Kod uvida u stanje objekta ambulante u Lukavica Rijeci, konstatovali smo da se ambulanta nalazi na zajedničkoj etaži sa prostorijama mjesne zajednice Lukavica Rijeka u objektu Doma kulture i da bi bilo korisno da se izvede kompletna, zajednička instalacija centralnog grijanja za oba korisnika, kao i da se postojeći prostori ambulante prošire prostorima za porodičnu medicinu. Izvršili smo potrebne konsultacije sa Sant Quirze Solidari i kada je odobren obim radova, izvršili smo licitaciju radova (četiri preduzeća). Najpovljniji ponuðač je bilo preduzeće “Graðenje” Doboj Jug, koja je završila sve radove do polovine marta 2004.g. Vrijednost ugovora sa “Graðenje” iznosila je 17.295,00 KM.
U dogovoru sa SQS, za preostala sredstva u iznosu od 2.400 KM (1.229 Eura) odobrena je dopunska nabavka opreme za opremanje ambulanti Doma zdravlja Doboj Istok, što je realizovano tokom 2004.g. tako da je projekat Opremanja doma zdravlja Doboj Istok završen.

>Nazad