KONGRESKOTIZOJ


- Infanoj gis 15 jaroj ne pagas kotizon.
- La partoprenantoj el Cehio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio guas 30%
  rabaton.
- La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio) kaj eksa
  Sovetunio (krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Europo (krom Australio, Izraelo, Japanio,
   Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) guas 50% rabaton.
- Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono.
- La kotizo ne inkluzivas logadon, ekskursojn kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankau nenian
  asekuron.
- Aligilon sen pago de la kotizo la OKK ne traktos.


>Nazad